Úlohy a ciele

Základné úlohy občianskeho združenia:

a) Ochraňovať práva spotrebiteľov a ich oprávnené záujmy.
b) Prispievať k informovanosti spotrebiteľov, poskytovať odborné konzultácie v rámci spotrebiteľského poradenstva.
c) Rozvíjať edukačnú a informačnú činnosť pre spotrebiteľov formou propagačných akcií
d) Spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy pri tvorbe a kontrole plnenia štátnej a komunálnej spotrebiteľskej politiky.
e) Sprostredkovávať riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a dodávateľmi, zastupovať spotrebiteľov pred súdom a vystupovať v súdnych sporoch na strane spotrebiteľov.
f) Podávať podnety orgánom štátnej správy, samosprávy a obciam v súvislosti s plnením ich úloh vo veciach ochrany spotrebiteľa.
g) Spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a orgánmi, ktoré majú podobné alebo rovnaké zameranie ako združenia.
h) Zúčastňovať sa na tvorbe všeobecne – záväzných právnych predpisov vo veciach ochrany spotrebiteľa.
i) Spolupracovať pri realizácii spotrebiteľskej politiky na miestnej a medzinárodnej úrovni.
j) Uskutočňovať publikačnú činnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa a jeho spotrebiteľských práv.
k) Pomáhať a prispievať k činnosti iných spotrebiteľských združení.
l) Spolupracovať s inými spotrebiteľskými združeniami a organizáciami.
m) Prispievať k edukácii dodávateľov vo vzťahu k dodržiavaniu pravidiel a zásad ochrany spotrebiteľov.