O združení

„Každý má právo brániť sa.“  Publius Cornelius Tacitus

Občianske združenie PLATIŤ NAVIAC SA NEOPLATÍ, o.z. je občianskym združením fyzických osôb založených na ochranu spotrebiteľov podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianske združenie PLATIŤ NAVIAC SA NEOPLATÍ, o.z. je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Základným poslaním združenia je realizácia združovacieho práva občanov za účelom aktívnej a komplexnej kolektívnej ochrany spotrebiteľov v celom rozsahu ich práv a poskytovanie podpory pri tejto ochrane, s cieľom vytvárať a zveľaďovať právne vedomie spotrebiteľov o svojich právach a zabezpečiť tak zvyšovanie informovanosti celej populácie.