Stanovy

S T A N O V Y

občianskeho  združenia

PLATIŤ NAVIAC SA NEOPLATÍ, o.z.

(ďalej len „občianske združenie“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Občianske združenie PLATIŤ NAVIAC SA NEOPLATÍ, o.z. je občianskym združením fyzických a právnických osôb založených na ochranu spotrebiteľov podľa Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov. Občianske združenie PLATIŤ NAVIAC SA NEOPLATÍ, o.z. je právnickou osobou, vystupuje v právnych vzťahoch svojim menom a nesie zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov. Členom združenia sa môže stať na základe svojej slobodnej vôle každá fyzická osoba a právnická osoba, ktorá súhlasí s poslaním a úlohami združenia.

Článok II.

Názov a sídlo združenia

 1. Názov združenia: PLATIŤ NAVIAC SA NEOPLATÍ, o.z.
 2. Sídlo združenia :  Žižkova 2073/19, 040 01 Košice – Juh
 3. Pôsobnosť: Celé územie Slovenskej republiky
 4. Štatutárny orgán: Predseda občianskeho združenia

Článok III.

Poslanie a cieľ činnosti občianskeho združenia

 1. Poslanie a cieľ činnosti občianskeho združenia:

Základným poslaním združenia je realizácia združovacieho práva občanov za účelom aktívnej a  komplexnej kolektívnej ochrany spotrebiteľov v celom rozsahu ich práv a poskytovanie podpory pri tejto ochrane, s cieľom vytvárať a zveľaďovať právne vedomie spotrebiteľov o svojich právach a zabezpečiť tak zvyšovanie informovanosti celej populácie.

 1. Základné úlohy občianskeho združenia:
 2. Ochraňovať práva spotrebiteľov a ich oprávnené záujmy.
 3. Prispievať k informovanosti spotrebiteľov, poskytovať odborné konzultácie v rámci spotrebiteľského poradenstva.
 4. Rozvíjať edukačnú a informačnú činnosť pre spotrebiteľov formou propagačných akcií
 5. Spolupracovať s príslušnými orgánmi štátnej správy a samosprávy pri tvorbe a kontrole plnenia štátnej a komunálnej spotrebiteľskej politiky.
 6. Sprostredkovávať riešenie sporov medzi spotrebiteľmi a dodávateľmi, zastupovať spotrebiteľov pred súdom a vystupovať v súdnych sporoch na strane spotrebiteľov.
 7. Podávať podnety orgánom štátnej správy, samosprávy a obciam v súvislosti s plnením ich úloh vo veciach ochrany spotrebiteľa.
 8. Spolupracovať s mimovládnymi organizáciami, inštitúciami a orgánmi, ktoré majú podobné alebo rovnaké zameranie ako združenia.
 9. Zúčastňovať sa na tvorbe všeobecne – záväzných právnych predpisov vo veciach ochrany spotrebiteľa.
 10. Spolupracovať pri realizácii spotrebiteľskej politiky na miestnej a medzinárodnej úrovni.
 11. Uskutočňovať publikačnú činnosť vo veciach ochrany spotrebiteľa a jeho spotrebiteľských práv.
 12. Pomáhať a prispievať k činnosti iných spotrebiteľských združení.
 13. Spolupracovať s inými spotrebiteľskými združeniami a organizáciami.
 14. Prispievať k edukácii dodávateľov vo vzťahu k dodržiavaniu pravidiel a zásad ochrany spotrebiteľov.

Článok IV.

Členstvo v občianskom združení

 1. Členmi združenia môžu byť:
 2. Fyzické osoby pôsobiace pri ochrane práv spotrebiteľov,
 3. Právnické osoby, ktorých činnosť je v súlade s cieľmi združenia.
 4. Členstvo v občianskom združení je dobrovoľné a vniká dňom schválenia prihlášky Valným zhromaždením občianskeho združenia. Každý člen občianskeho združenia má právo voliť a byť volený do všetkých orgánov občianskeho združenia.
 5. Členstvo v združení zaniká:
 6. Vystúpením z občianskeho združenia.
 7. Vylúčením z občianskeho združenia.

Valné zhromaždenie občianskeho združenia môže rozhodnúť o vylúčení člena z občianskeho združenia, pokiaľ jedná proti jeho záujmom a porušuje stanovy občianskeho združenia. Členstvo zaniká dňom rozhodnutia Valného zhromaždenia občianskeho združenia. Všetky svoje záväzky je povinný vylúčený člen vysporiadať si do troch mesiacov od ukončení členstva.

 1. Zánikom občianskeho združenia.

 Článok V.

Práva a povinnosti členov občianskeho združenia

 1. Členovia občianskeho združenia majú právo:
 2. zúčastňovať sa Valného zhromaždenia občianskeho združenia,
 3. zúčastňovať sa na riadiacej a kontrolnej činnosti prostredníctvom volených zástupcov,
 4. predkladať podnety, pripomienky a návrhy k činnosti občianskeho združenia,
 5. požadovať od občianskeho združenia konzultačnú, odbornú a sprostredkovateľskú pomoc v rozsahu základných úloh občianskeho združenia a rovnako pomoc v oblasti metodickej a vzdelávacej.
 6. Členovia občianskeho združenia majú povinnosti:
 7. dodržiavať stanovy občianskeho združenia a uznesenia jej orgánov,
 8. podporovať ciele a úlohy občianskeho združenia,
 9. poskytovať občianskemu združeniu nevyhnutné podklady a informácie pre zabezpečenie jeho činnosti.
 10. platiť ročný členský príspevok vo výške schválenej Valným zhromaždením občianskeho združenia.

Článok VI.

    Orgány občianskeho združenia

 1. Orgánmi združenia sú:
  1. Valné zhromaždenie občianskeho združenia
  2. Predseda občianskeho združenia

 

 1. Valné zhromaždenie občianskeho združenia

Valné zhromaždenie  občianskeho združenia je najvyšší orgán občianskeho združenia, ktoré tvoria všetci členovia občianskeho združenia. Hlasovacie právo majú všetci členovia, ktorí v čase konania valného zhromaždenia občianskeho združenia dovŕšili 18. rok veku a každý takýto člen občianskeho združenia má na zasadnutí Valného zhromaždenia jeden hlas. Valné zhromaždenie občianskeho združenia zasadá najmenej jeden krát ročne a vtedy ak o to požiada najmenej 1/3 členov združenia. Valné zhromaždenie občianskeho združenia zvoláva Predseda občianskeho združenia. Valné zhromaždenie občianskeho združenia je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov občianskeho združenia s hlasovacím právom. Valné zhromaždenie občianskeho združenia sa uznáša nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov občianskeho združenia s hlasovacím právom. Ak je predmetom hlasovania Valného zhromaždenia rozpustenie občianskeho združenia alebo zlúčenie občianskeho združenia, na prijatie rozhodnutia je potrebná 3/4 väčšina hlasov všetkých členov občianskeho združenia s hlasovacím právom.

Do právomoci Valného zhromaždenia občianskeho združenia patrí:

 1. voliť a odvolávať Predsedu občianskeho združenia,
 2. schvaľovať a meniť stanovy občianskeho združenia,
 3. schvaľovať interné predpisy k nakladaniu s majetkom občianskeho združenia,
 4. schvaľovať koncepčné zámery spotrebiteľskej politiky,
 5. schvaľovať návrh rozpočtu občianskeho združenia na bežný rok a správu o hospodárení občianskeho združenia za uplynulý rok,
 6. rozhodovať o sídle občianskeho združenia,
 7. zriaďovať odborné komisie občianskeho združenia,
 8. rozhodovať o vylúčení členov a zániku občianskeho združenia.

 

 1. Predseda občianskeho združenia

Predseda občianskeho združenia je výkonný orgán združenia a súčasne jej štatutárnym orgánom. Zabezpečuje plnenie úloh občianskeho združenia a rozhoduje o všetkých veciach a záležitostiach občianskeho združenia, o ktorých nerozhoduje Valné zhromaždenie občianskeho združenia. Predseda občianskeho združenia je volený Valným zhromaždením občianskeho združenia na päť rokov. Predsedu občianskeho združenia môže odvolať Valné zhromaždenie občianskeho združenia. Predsedu občianskeho združenia volí Valné zhromaždenie občianskeho združenia. Predseda občianskeho združenia sa môže kedykoľvek písomne vzdať funkcie.

 1. Predsedom občianskeho združenia je:

Anna Dudeková

 Článok VII.

Majetok občianskeho združenia a zásady jeho hospodárenia

 Zdrojom príjmov občianskeho združenia sú najmä:

 • Členské príspevky členov občianskeho združenia
 • Príjmy dosiahnuté vlastnou činnosťou občianskeho združenia
 • Dary, dotácie, granty a príspevky sponzorov

O nadobudnutí a používaní majetku občianskeho združenia rozhoduje Predseda občianskeho združenia v súlade s internými predpismi občianskeho združenia.

Článok VIII.

Konanie menom občianskeho združenia

 Predseda občianskeho združenia je štatutárnym orgánom občianskeho združenia. Za občianske združenie koná samostatne. Podpisovanie za občianske združenie sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu občianskeho združenia pripojí Predseda občianskeho združenia svoj podpis.

Článok IX.

Zánik občianskeho združenia

 Občianske združenie zaniká:

 1. rozhodnutím Valného zhromaždenia občianskeho združenia o dobrovoľnom rozpustení občianskeho združenia.

Pri zániku občianskeho združenia dobrovoľným rozpustením sa vykoná majetkové vyporiadanie primerane podľa ustanovenia Obchodného zákonníka o likvidácii spoločnosti (§ 70 až 75 Obchodného zákonníka).

 1. rozhodnutím Valného zhromaždenia občianskeho združenia o zlúčení s iným združením,
 2. právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní a
 3. právoplatným rozhodnutím Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jeho rozpustení.

Článok X.

Záverečné ustanovenie

 1. Stanovy združenia boli schválené na Valnom zhromaždení občianskeho združenia dňa 11.2.2020 a nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.